След детската градина – пред прага на училището. Предучилищната група е неделима част от цялостната образователна и възпитателна система на частно училище Д-р Петър Берон в София с ранно езиково обучение на чужди езици.

 

Основополагащи принципи на програмата за подготвителен клас:

 • Осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище.
 • Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на всяко дете.
 • Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете чрез използването на личния опит – „каквото детето може да прави, а не – каквото не може”.

 

Образователни цели на предучилищната подготовка:

 

Български език

Овладяване на езика като основна човешка способност за опознаване на света, за общуване и комуникиране.

Овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речевите единици.

Формиране и усъвършенстване на уменията за писане /Развитие на графомоториката/

 

Математика

 • Формиране на елементарни математически представи, съобразени с психическите особености на детето и развиващото влияние на математическите дейности
 • Изграждане на възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления;
 • Стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математическите представи на детето.

 

Английски език

     Езиковото обучение по английски в подготвителна група прави плавен преход към предбуквения и буквения период. Целта на обучението е да се извърши адаптиране към учебната среда и мелодиката на английския език, както и създаване на първоначален  речников запас. Избраната учебна система  First Friends е  създадена от екип  водещи специалисти,  включващ  лингвисти, психолози и методисти . Тя съдържат  теми,  близки до интересите на деца, които  са поднесени по най – подходящия  и достъпен начин чрез игри, песни и забавни стихчета. Особено внимание се обръща върху развитието на моторика на деца и въвеждането на елементи на букви,  цифри и геометрични форми

 

Социален свят

Възпитаване на социалната способност „адаптивност”, свързана със социално ориентираното поведение на детето;

 • Подкрепа на личностната автономия и доверието в себе си и света;
 • Формиране на социално ориентирни норми за живот в здравословна и културна среда;
 • Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални ценности.
 • Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето.
 • Овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда.
 • Наблюдаване, обследване и моделиране на природните предмети и обекти от близката среда.
 • Пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност.

 

Изобразително изкуство

 • Изобразително - практическата подготовка на децата в подготвителната група осигурява целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност.
 • Изобразителната дейност развива графични умения, необходими за подготовка по четене и писане в първи клас и допринася за стимулиране на положително отношение към изобразителната и други учебни дейности в началното училище.
 • Основната цел на подготовката е да се осигурят възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище.

 

Музика

     Общуването с музиката са основава на познавателна, развиваща, комуникативна, оценъчна, адаптивна и възпитаваща функция чрез възприемане, възпроизвеждане, игра и елементи на музикална изразност.

 • Създаване на интерес и желание за общуване с музика.
 • Формиране и развитие на музикални способности, слушателски и изпълнителски умения.
 • Ориентиране в социалното предназначение на музиката.

     Конструктивно-техническите и битови дейности, като част от специалната подготовка за училище са ориентирани към конструиране, моделиране, обработка и съединяване на материали и грижи за себе си, дома и училището.

 • Основна цел да развият и подготвят детето за бъдещата дейност в първи клас, като формира конкретни представи за ред на работа и умения за самостоятелна практическа изява.
 • Прилагане на знанията и уменията, усвоени в останалите образователни направления в подготвителна група.

 

Спорт

 • Мисията на физическата култура е да осигури развитието на здрави, жизнеспособни, интелигентни, социално отговорни деца.
 • Формиране на двигателни умения, овладяване и усъвършенстване на естествено - приложни движения.
 • Таекуондо, танци, ски, футбол, тенис, зелени училища.

 

Игрова култура и пресъздаване

 • Игровата среда подготвя и реализира увереността на детето, че владее най - разнообразни начини да се свързва с другите чрез измислените знаци на играенето и едновременно преживява щастието да живее чрез откритите негови игрови светове.
 • Възпитаване на умения за обединяване около съвместни игрови замисли и проекти за пресъздаване.
 • Упражняване на способността на изменението на собствена гледна точка, за изрязяне на игров опит от позицията на артист и зрител.